معرفی محصولات

irwpc 12 irwpc_11.png irwpc 9 irwpc 10
 بست T   بست L  دک 9.5cm (کف و نما)  دک 14.5cm (نما) دک 14.5cm (کف)
irwpc 3 irwpc 9 irwpc 2 irwpc 4
 کلیپس فلزی لوور  لوور 4x16 cm  تایل 7cm تایل 15cm
irwpc 14 irwpc 13 irwpc 5 irwpc 9
زیره پلاستیکی 15x30cm  زیره پلاستیکی 30x30cm  موزاییک تایل با دک 7cm موزاییک تایل با دک 9.5cm